MSB – Krisberedskap

I juni 2015 fick Prospero i uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) att leverera ett underlag till den projektgrupp som är tillsatt av MSB för att lösa regeringsuppdraget att genom erfarenhetsåterföring stärka samhällets beredskap, Ju.2015/1400/SSK.

En alldeles utmärkt utredning och dokumentation. Prosperos utredning stärker och bekräftar de preliminära slutsatser som Riksrevisionen kommit fram till i sin granskning av länsstyrelserna*
— Leif Zetterberg, Uppdragsbeställare, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Uppdraget kompletterades i september 2015 med att även inkludera frågor om utveckling av risk- och sårbarhetsanalyser, kommunala handlingsprogram enligt LSO och handlingsplaner som kommuner och landsting ska ta fram enligt LEH, samt instrument som tillsyn och uppföljning av dessa.

*Riksrevisionen har inte lämnat slutrapporten än men ett utkast har bland annat delgivits MSB.