Västtrafik - Hantering av geodata i västsvenska paketet

Västsvenska paketet är ett omfattande samhällsbygge som ska bidra till en attraktiv, hållbar och växande region.  Det ska bli lättare att ta sig fram med bland annat bättre och attraktivare kollektivtrafik, tillförlitligare transporter för näringslivet, bättre miljö och utökade pendlingsmöjligheter för alla som vill bo, arbeta eller studera på olika platser i Västsverige. Ett attraktivt, hållbart och växande Västsverige är målet för de initiativ de samverkande parterna genomför.

Prospero har här bidragit med en förstudie kring processerna för gemensam hantering och samordning av geografisk data hos Trafikverket, Trafikkontoret och Västtrafik. Denna förstudie ska senare ligga till stöd för behoven av geografisk data inom Västsvenska paketet. I samband med genomförandet av projekten inom Västsvenska paketet kommer det att ske många och omfattande förändringar av trafiken och trafikflödena i Göteborg. De tre stora aktörerna Trafikverket, Trafikkontoret och Västtrafik har som uppgift att säkerställa att trafiken under dessa omständigheter fungerar så bra som möjligt. Detta innebär i sin tur stora krav på samordning, planering och koordinering av projekten innan genomförandet och dess påverkan på trafikflödena samt att samordna hanteringen av de störningar som uppkommer i samband med genomförandet. En av grunderna och förutsättning för en fungerande samordning, planering och hantering av störningar är ett kvalitetssäkrat informationsflöde av geodata.

Informationsflödet för Geodata består av ett antal steg som förenklat kan beskrivas som:

·         Producera geodata

·         Lagra och ajourhålla geodata

·         Processa, förädla och anpassa geodata

·         Publicera geodata

·         Använda geodata