Utvärdering av krisledningsarbete gällande skogsbränder i Dalarna samt i Sala kommun

Under hösten 2018 genomförde Prospero en utvärdering av Länsstyrelsens hantering av skogsbränderna i Dalarnas län som inträffade under sommaren 2018. Utvärderingen byggde på ett större antal djupintervjuer samt deltagande i nätverksträffar, workshopar samt enkätundersökning. Därutöver genomfördes granskning av dokumentationen under händelsen, planverk och analyser med mera. Utvärderingen resulterade i en rapport med åtgärdsförslag för fortsatt arbete, i syfte att ytterligare stärka myndighetens krisberedskapsförmåga.

I juni 2018 inträffade också flera skogsbränder i Sala kommun. Kommunen valde att upprätta sin krisledningsorganisation. Prospero fick i uppdrag att genomföra en utvärdering av delar av detta krisledningsarbete. Utvärderingen resulterade i ett antal rekommendationer.

forest-fire-fire-smoke-conservation-51951.jpeg