Temadagen: Stärkt krisberedskap genom samverkan

Vi hade en uppskattad tematräff i Göteborg kring bristerna i reell samverkan när samhället utsätts för påfrestningar. Ett 60-tal personer kom för att lyssna på intressanta föredrag och mingla med gamla och nya kollegor i branschen. Föredragshållarna var utvalda att representera den lokala, regionala och nationella nivån i krisberedskapssystemet.

Det spirar inom svensk krisberedskap
— En av deltagarna på Twitter

På agendan

Jan Wisén, projektledare och biträdande avdelningschef på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), var först ut. Han beskrev deras förslag på åtgärder för stärkt krisberedskap, mot bakgrund av regeringsuppdraget med att dra lärdomar av skogsbranden i Västmanland. Jan Wisén lyfte bland annat hur samtliga aktörer har mycket att lära, att vi måste stärka vår förmåga att samverka och ställde den retoriska frågan varför det inte blivit någon verkstad tidigare, mot bakgrund av erfarenheterna vi redan borde ha dragit av historien.

Andre talare var Lars-Göran Uddholm, projektledare för Länsstyrelsen i Stockholms arbete med flyktingsituationen tillika brandchef i Södertörns brandförsvarsförbund. Lars-Göran Uddholm gav sin bild av det svenska krisberedskapssystemets brister med fokus på samverkan och menade att vi måste gå från kafferep till reell samverkan. Det bör handla om att enas kring en gemensam inriktning, och att ha förmågan att anpassa sitt agerande.

Michael Ivarsson, förvaltningsdirektör på social resursförvaltning i Göteborgs Stad gav därefter insikt i hur Göteborgs stad arbetade med flyktingvågen under sommaren och hösten 2015. Han nämnde bland annat hur culture beats structure under påfrestningar, vikten av att bjuda in den idéburna sektorn till samverkan och utmaningarna med samverkan i att säkerställa vem som gör vad.

Fredrik Forsman och Lars Axvi från Svenska Sjöräddningssällskapet och Gula båtarna var sist ut av föredragshållarna. De berättade om sin fantastiska räddningsinsats och gav en mycket berörande bild av arbetet med att rädda liv på medelhavet. Hur man tvingas till att ta beslut i besvärliga situationer, att kontinuerligt dra lärdomar och anpassa sitt arbetssätt till sammanhanget och vikten av att ta tillvara på gruppens kompetens var några viktiga budskap.

Avslutningsvis följde en paneldebatt med ett stort engagemang från åhörarna. Vi tackar föredragshållarna och alla er som kom för att lyssna, bidra och tillsammans öka förutsättningarna för en stärkt samlad förmåga till samverkan under påfrestningar.