Nytt uppdrag med att stödja framtagning av krisberedskapsplan

Prospero har fått i uppdrag att stödja Malung-Sälens kommun i deras krisberedskapsarbete. 

Det innebär att Prospero kommer hjälpa till att ta fram bl.a. 

  • Risk och sårbarhetsanalys

  • Styrdokument för kommunens krisberedskapsplanering

  • Reglemente för krisledningsnämnd

  • Plan för extraordinära händelser inklusive stab enligt den s.k NATO modellen

  • Utbildnings- och övningsplan

  • Kontinuitetsplanering för kommunens samhällsviktiga verksamheter