Vad behöver Sverige göra och hur kan Prospero hjälpa till?

Bild från Trygg och Säker i Malmö

Bild från Trygg och Säker i Malmö

Tyvärr händer det nästan dagligen att de svenska nyhetssändningar präglas av inslag om gängkriminalitet, våld på gatan, terrorhot eller cyberattacker. Vi lever i en verklighet som ständigt kräver samhällets handlingskraft att hantera problemen men den kräver också vår skolning i att förstå varför det händer. Denna verklighet har vi alla ett ansvar i att förstå och handla utefter.

För två veckor sedan befann sig Prospero på Trygg & Säker i Malmö. Kongressen anordnades för andra året och har ambitionen att locka personer med olika yrkesroller och inriktningar med det gemensamma målet att arbeta för ett tryggare och säkrare samhälle. Hot mot samhället kommer idag i olika former och kräver därför olika åtgärder. Det kan handla om gängkriminalitet, cyberkriminalitet, terrorism samt översvämningar och bränder. Genom att arbeta preventivt med samverkan mellan myndigheter, rättsväsende företag och civilsamhälle kan vi förebygga och motverka hot i samhället och därigenom öka tryggheten för medborgarna.

Bland talarna fanns bland andra Mikael Damberg, inrikesminister, Jonas Trolle, Center mot våldsbejakande extremism, Magnus Ranstorp, Försvarshögskolan, Daniel Vesterhav, Brottsförebyggande rådet, Prof. Karl Hill, University of Colorado Boulder, Prof. Dr. Andreas Beelman, Friedrich-Schiller universität samt många fler.

Under samma vecka som kongressen ägde rum skedde två dödsskjutningar i Sverige, en vardera i Vällingby och Malmö. Det var med anledning av detta som inrikesminister Mikael Damberg inledde sitt tal med att lyfta vikten av att polisen har tillräckliga resurser för att lösa morden. Dagen fortsatte sedan på ämnet gängkriminalitet och den våldskapacitet som gängen idag besitter och även själva fruktar. Våldskapaciteten har ökat och leder bland annat till att paranoida gängmedlemmar skyndar fram våldshandlingar mot sin värsta fiende i rent proaktivt självförsvarssyfte. Detta leder i sin tur till hämndaktioner och det blir allt vanligare att oskyldiga släktingar, flickvänner och vänner blir mål för våldet.

Ungdomar som saknar en trygg vuxen person i sina liv löper större risk att tidigt hamna i kriminella kretsar. Detta gäller även i fallet för våldsbejakande radikalism och extremism. Enligt Professor Andreas Beelman blir 90% av alla extremister radikaliserade under sen barndom och ungt vuxenliv och det beror i näst intill samtliga fall på att samhällsenliga riskfaktorer överväger trygghetsfaktorerna. Faktorerna är många men kan kategoriseras in i fyra huvudsakliga områden: Hemmet, Skolan, Privat umgängeskrets och Samhällets struktur och uppbyggnad. Enligt Professor Karl Hill är inget område viktigare än något annat. Det fungerar inte heller att endast fokusera på ungdomarna med ett högre ”riskkonto” för de motsvarar trots allt bara en liten procent av alla brottslingar. Vi måste fokusera på helheten och utveckla samtliga områden för att främja ett tryggt och säkert samhälle.

”Nån-annan-ismen” är en benämning som Jonas Trolle myntade under sin föreläsning och innebär att man förlitar sig på att någon annan bär ansvaret och behöver agera för samhällets bästa. Denna attityd behöver genomgå en förändringsresa. Individuellt har vi alla ett ansvar och uppgift i samhället att göra det lilla vi kan för att säkerställa tryggheten.

Summering
Sverige behöver fokusera på samhället som helhet och säkerställa att ungdomar växer upp med fler trygghetsfaktorer spridda över de kritiska huvudområdena. Vi behöver skärpta straff för gängkriminella aktiviteter och vi behöver sluta peka finger och istället vara med och påverka på alla sätt vi kan, både genom små och stora aktiviteter.

Prospero har tagit fram en modell för att ge stöd till kommuner att stärka sin krisberedskapsförmåga. Vi arbetar med att identifiera sårbarheter i samhället, ta fram beredskapsplaner för extraordinära händelser, utvärdera krisledningsarbete, agera stöd i utvecklingen av det civila försvaret samt organisera kommuners trygghets- och säkerhetsarbete. I huset finns gedigen kompetens inom området Trygghet och Säkerhet med erfarenheter från Räddningstjänsten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Länsstyrelsen, Stadsledningskontoret, Tullverket, Migrationsverket, Försvarshögskolan med mera. Prospero verkar för att skapa förutsättningar för ett tryggt och hållbart samhälle som tål påfrestningar.

Vill du veta mer om vad vi gör? Klicka här för att läsa mer på vår hemsida.