Innovation,
utveckling,
förändring

De fyra områden vi verkar inom brukar förknippas med begreppet smarta samhällen. I praktiken handlar det om förbättring av samhällsfunktioner med stark koppling till hållbarhet, miljö och lönsamhet. Det kan handla om att ta fram beslutsunderlag i form av analyser och utredningar, kravställningar, avtal och komplexa upphandlingar. 

Som rådgivare har vi gedigen erfarenhet från att arbeta med interim management och ledningsstöd inom offentliga organisationer och företag.

Klicka för att läsa mer om våra fyra fokusområden inom den offentliga sektorn: Mobilitet, Hållbar digitalisering, Trygghet och Säkerhet samt Strategisk upphandling.

 

Mobilitet

Utvecklingen av regioner runt städer är starkt beroende av att människor kan förflytta sig snabbt, smidigt och bekvämt. Mobilitet för Prospero handlar mycket om utvecklingen av kollektivtrafik och kringliggande informationstjänster.

 • Strategier och analyser av system som levererar reseinformation och styrning av kollektivtrafik

 • Leda stora komplexa upphandlingar avseende trafik, fordonsflotta, fastighetsunderhåll, informationssystem med mera

 • Strategier och införande av mobila appar i syfte att öka kundnöjdhet och intäktssäkring

 • Stadsplanering för hållbara och effektiva persontransporter

 • Förstudier för tillgänglig och hållbar kollektivtrafik

 • Omvärldsanalyser inför kommande upphandlingar

Vill du veta mer?

Ring eller maila oss på info@prospero.se


digitalisering.jpg

hållbar Digitalisering

Den pågående digitaliseringen bidrar till att vi går mot ett smartare och mera hållbart samhälle. Vi befinner oss i en tid där vi behöver tänka på hur vi konsumerar jordens resurser. Digitaliseringen bidrar i allra högsta grad till att vi behöver mindre resurser för att nå lika eller bättre resultat genom ett bättre utnyttjande av befintlig och ny teknik. I vad som ibland brukar kallas den fjärde industriella revolutionen formar vi en framtid där mänskliga behov och social balans står i centrum.

Vi på Prospero är kända för vår förmåga att snabbt kunna bryta ner och kondensera komplexa problem så det blir begripligt för alla inblandade. Prosperos tjänster inom området innefattar både att hjälpa till med framtagning av strategier runt, samt verkställande av digitalisering utifrån ett hållbart och smart perspektiv för både verksamhet och samhälle.

 • Förbättrad digital kommunikation med stadsinvånare och kunder

 • Öppna data som innovationsfrämjande digitaliseringsåtgärd mot offentlig sektor

 • Realtidsdata som samhällsinformation och tillgänglighet 24-7

 • Samordningssystem för extremt väder och systematisk användning av kartor

Vill du veta mer?

Ring eller maila oss på info@prospero.se


trygghet och säkerhet

När samhället utsätts för påfrestningar behövs bra förberedelse genom ett förebyggande arbete och förmåga att tåla och återhämta sig från störningar. I ett smart samhälle hänger allt ihop. Flöden som varor, tjänster och människor ställer höga krav på samordning, tillförlitlighet och tillgänglighet – inte minst vid de tillfällen när något oförutsett inträffar.

Prosperos arbete skapar förutsättningar för ett tryggt och hållbart samhälle som tål påfrestningar och en verklig samverkan över samhällsgränserna genom att vi stärker förmågan genom flexibla och anpassade stöd till regionala och lokala aktörer med analyser och planer, utbildning och övning.

 • Kommunal samverkan

 • Organisering av kommunens trygghets- och säkerhetsarbete

 • Utvärdering av krisledningsarbete

 • Stöd till kommuner att stärka sin krisberedskapsförmåga, t.ex.

  • Risk- och sårbarhetsanalyser

  • Planering, ex. för extraordinära händelser och krisledning

  • Geografiskt områdesansvar

  • Utbildning och övning

  • Rapportering

 • Stöd i utvecklingen av det civila försvaret

 • Olycksutredningar

 • Utvärdering av krisledningsarbete

Vill du veta mer?

Ring eller maila oss på info@prospero.se


Strategisk upphandling

Prospero tar ett helhetsansvar från start till genomförande, eller fungerar som rådgivare och stöd för vissa delområden. Det kan betyda att vi ombesörjer allt från förstudier inför upphandling och kravframtagning, till att fungera som stöd vid införande/etablering och genomförande efter att hela upphandlingen är genomförd.

 • Kravsammanställning

 • Projektledning

 • Utveckling av affärsmodeller

 • Utvärdering av anbud

 • Avtalsförhandling

 • Stöd vid införande/etablering- och genomförandefasen

 • Avtalsuppföljning

Vill du veta mer?

Ring eller maila oss på info@prospero.se